// Removes parent element if child contains a class - tablepress bug fix

Oznam o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie 2024/2025

Zápis detí

Riaditeľstvo materskej školy dáva do pozornosti zákonným zástupcom detí možnosť prihlásenia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislava – Ružinov.

Spôsob:

 • žiadosť o prijatie prioritne posielať prostredníctvom elektronickej prihlášky, zverejnenej na webovom sídle www.msmedzilaborecka.sk v termíne
  od 01.05.2024 – 10.05.2024
 • údaje v prihláške budú spracované materskou školu za účelom prijímacieho procesu
 • k vydaniu rozhodnutia o prijatí dieťaťa bude potrebné doručiť materskej škole aj žiadosť v printovej podobe spolu s prílohami
 • určenie spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov: https://www.ruzinov.sk/data/MediaLibrary/3/30635/11_2024.pdf
 • zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť internetového pripojenia:
 • presné informácie ohľadom spôsobu doručenia žiadosti spolu s prílohami poskytne materská škola na telefónnom čísle 0911239593 – riaditeľka MŠ alebo formou mailu – miriamkrempaska@gmail.com

Žiadosť, odovzdaná v listinnej podobe:

 • potrebné podpísať obidvomi zákonnými zástupcami dieťaťa (overenie pravdivosti uvedených údajov prostredníctvom občianskeho preukazu; rodného listu dieťaťa; v špecifických prípadoch aj potvrdenie o trvalom pobyte)
 • prílohou A žiadosti o prijatie je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní
 • prílohou B môže byť aj písomné vyhlásenie k podaniam, týkajúcim sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní
 • ďalšie prílohy, ktoré v súvislosti s prijatím dieťaťa materská škola vyžiada

Prílohy

Podmienky prednostného prijatia:

 • dieťa, ktoré dovŕši 5 rokov veku do 31. augusta 2024, a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
 • dieťa, ktoré dovŕši 4 roky veku do 31. augusta 2024
 • deti, prednostne s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov, spôsobilé navštevovať materskú školu, spĺňajúce základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti
 • dieťa, ktorého súrodenec navštevuje predškolské zariadenie

Deti budú prijímané v závislosti od kapacity a personálneho zabezpečenia materskej školy, rozhodnutie o prijatí/ neprijatí vydá materská škola najneskôr do 30. júna 2024.

Link na prihlášku TU:

http://msfarbicka.skolanawebe.sk/prihlaska_zs

http://msfarbicka.skolanawebe.sk