// Removes parent element if child contains a class - tablepress bug fix

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Materská škola spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na adrese Nevädzova 7, Bratislava 821 01.

 

Centrum poskytuje:

 

 • individuálnu a skupinovú psychologickú diagnostiku, psychoterapiu detí od narodenia do dospelosti a poradenstvo pre rodičov, zákonných zástupcov a pedagógov pri:
  1. výchovných otázkach (súrodenecká žiarlivosť, detský vzdor, nejednotná výchova a pod.)
  2. adaptačných problémoch v školských kolektívnych zariadeniach
  3. posudzovaní školskej spôsobilosti detí pred vstupom do 1. ročníka ZŠ
  4. problémoch v učení a v správaní (špecifické vývinové poruchy učenia, poruchy aktivity a pozornosti)
  5. identifikovaní všeobecného intelektového nadania
  6. ťažkostiach v osobnostnom a emocionálnom vývine (problémy so spánkom, poruchy príjmu potravy a pod.)
 • besedy s rodičmi detí MŠ na tému školskej spôsobilosti a stimulačný program pre deti

 

 

ODDELENIE PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA

 

PhDr. Iva Heribanová

Školský psychológ / MŠ Medzilaborecká
Email: heribanova@cpppapba2.sk

Tel.: 0947 939 948