// Removes parent element if child contains a class - tablepress bug fix

Krúžky

Krúžky Medzilaborecká
V školskom roku 2021/2022 sa môžu deti podľa záujmu zúčastňovať rôznych krúžkov, ktoré prebiehajú v priebehu dňa priamo v našej materskej škole.

Rozvrh krúžkov:

Pondelok: Tvorivé dielne
Utorok:     Tanečný krúžok, Angličtina
Streda:         Zumba, Spevácky krúžok
Štvrtok:        Angličtina
Piatok:         Výtvarný krúžok

V čase pandémie Covidu-19 sú krúžky zrušené.

Tvorivé dielne - krúžky
Tvorivé dielne
Krúžok je vhodný pre deti s fantáziou a tvorivými schopnosťami, ktoré majú chuť tvoriť pekné veci vlastnými rukami.

Cieľom krúžku je naučiť deti vnímať a tvoriť rôzne veci z najrôznejších materiálov a tým rozvíjať a podporovať ich tvorivosť a kreativitu, fyzickú zručnosť a jemnú motoriku. Krúžok ponúka deťom možnosť sebarealizácie a výsledkom každej ich činnosti budú rôzne diela vyrobené vlastnými rukami, na ktoré budú všetky deti iste veľmi pyšné a mozu si ich zobrat domov.

Stretávať sa budeme 1x za týždeň popoludní v priestoroch našej materskej školy s Jankou Markovou.

Zumba - krúžky
Zumba
Tanec, dobrá nálada, rozvoj pohybových schopností Vášho dieťaťa zábavnou formou, rozpoznávanie hudby a pohybu v rytme, správne držanie tela a jeho posilnenie, prejavenie svojho JA, upevňovanie pozitívneho sebavedomia, a v neposlednom rade radosť z tanca.

Zumba, podporuje detskú kreativitu a necháva ich tancovať podľa svojich pocitov.
Deti sa učia samostatnosti a kolektívnemu správaniu. Zumba zlepšuje koordináciu pohybov, deti sa naučia nové základné kroky a pohyby na rôzné tanečné štýly.

Krúžok navštevujú deti od 4 rokov pod vedením inštruktorky 1x týždenne.

Angličtina - krúžky
Angličtina

Náš program je rozdelený do 3 stupňov, čo umožňuje, aby sa deti učili cudzí jazyk už 3 roky pred nástupom do školy.

1. stupeň – je určený pre deti, ktoré s angličtinou začínajú.
2. stupeň – rozvíja témy, vedomosti a zručnosti z predchádzajúceho stupňa pomocou nových pesničiek a básničiek a rozšírením slovnej zásoby.
3. stupeň – obsahuje úplne novú slovnú zásobu, pesničky, hry a frázy.

Práve vek od 4 rokov je ideálny, aby sa deti začali učiť cudzí jazyk. Špeciálne deti majú najlepšiu schopnosť jazyk prijímať čo im pomôže v neskoršom veku rozvíjať svoje jazykové schopnosti aj pri učení sa ďalšieho cudzieho jazyka. Deti sú schopné si na základe napočúvaného ukladať si v svojich hlavičkách systém jazyka.

Náš program je založený na tvorivosti a komplexnom rozvíjaní schopností detí. K tomu využívame široké množstvo metód a nielen iba jednu. Snažíme sa vnášať do výučby to najlepšie. Nie sme viazaní iba jednou metodikou, jedným prístupom, aby si deti mohli vybrať práve to, čo ich najviac baví.

Spievame veľa pesničiek, pretože práve tie deti zbožňujú, rozvíjajú široké množstvo schopností. Pomocou pesničiek vnášame do výučbyy tanec a pohyb.

Počúvame príbehy počas, ktorých si deti ani neuvedomujú, že sú v cudzom jazyku. Ich cieľom je naučiť deti základné frázy. Príbehy sa snažíme s deťmi aj dramatizovať, čo deti ihneď chytí.

Snažíme sa, aby deti vnímali jazyk všetkými zmyslami.

Pri pesničkách využívame mimiku, ktorá pomáha deťom si zapamätať slovnú zásobu a taktiež rozvíja koordináciu ich pohybov.

Snažíme sa, aby na našich hodinách bola príjemná atmosféra a aby sa deti na naše stretnutia tešili.

Rozsah výučby:
 • 1 vyučovacia hodina (30 minút) každý utorok a štvrtok
 • 30 vyučovacích hodín za jeden polrok
Cena:
 • 40 €/polrok vrátane študijného materiálu a 5ks časopisu pre malých angličtinárov (Happy Rainbow)
 • Všeobecné zmluvné podmienky
Viac informácií:
 • www.ajaj.sk
 • +421 (0)903 255 175
 • Mgr. Andrea Jergencová
Spevácky krúžok - krúžky
Spevácky krúžok

Spevácky krúžok Škovránok

Na čo sa vyučovanie spevu zameriava?
 • Rozvíja hudobné a spevácke schopnosti, podporuje správne dýchanie a artikuláciu. Výrazne ovplyvňuje citovú i psychickú oblasť. Stáva sa súčasťouprípravy do školského prostredia.
 • Vnímaním melódie a textov piesní sa zdokonaľuje pamäť, predstavivosť a fantázia.
 • Ovplyvňuje rozvoj vnímania a myslenia, schopnosť spolupráce a všestrannej komunikácie, prípadne napomáha zaradeniu dieťaťa do kolektívu.
 • Technické cvičenia a spevácke rozcvičky zlepšujú artikuláciu. Práca s dychom môže mať u niektorých detí aj liečebný charakter.
Ako prebieha vyučovanie?
 • Zábavnou formou, je založené na nácviku moderných detských piesní v rôznych štýloch napr.: pop, disco, jazz, country, rock, latino, swing, cha-cha, traditional. Piesne sú doplnené rytmicko-dramatickým pohybom.
 • Spevácka činnosť je rozšírená o hru na detské hudobné nástroje, rytmizáciu textov piesní a dramatický prejav.
 • Spev je sprevádzaný živou hudbou – sprievodom učiteľa na klavír-syntetizátor. Detské piesne sú prevažne vlastnou alebo čiastočne prevzatou produkciou učiteľa.
 • Deti sa môžu prejaviť samostatne, spievajú vo dvojiciach alebo skupinkách.Učia sa počúvať hudbu a rozlišovať zvuky rôznych hudobných nástrojov a materiálov. Učiteľ hrá na husle alebo na mandolínu skladby rôznych hudobných štýlov.
 • Piesne majú svoj vlastný logický dej. Vyučovacie hodiny sú začlenené do rôznych motivačných rozprávok alebo príbehov.
Rozsah výučby:

Vyučovanie speváckeho krúžku prebieha vždy v stredu v čase od 14:30 do 15:15 (45 minút) v MŠ Prešovská.

Trvanie krúžku:
 • 1. polrok /október až január/ – 4 mesiace
 • 2. polrok /február až jún/ – 5 mesiacov

Detský spevácky krúžok Škovránok vedie Mgr. Martin Masaryk, ktorý vyštudoval odbor spev na Konzervatóriu v Bratislave a odbor hudobná výchova – zameranie spev na Pedagogickej fakulte Univerzity v Ružomberku. Má 13 ročnú pedagogickú prax v ZUŠ a zameriava sa na vyučovaniu spevu detí predškolského a mladšieho školského veku v MŠ a ZŠ. Venuje sa tvorbe detských piesní a hre na husle, mandolínu a klavír. Pôsobí ako externý člen speváckeho zboru SND a Slovenskej filharmónii.

Výtvarný krúžok - krúžky
Výtvarný krúžok

Cieľom výtvarného krúžku je umožňiť deťom aktívne rozvíjať vlastné schopnosti v kolektíve kamarátov s rovnakými záľubami. Výtvarné činnosti predstavujú jednu z foriem, ktorými si deti osvojujú okolité skutočnosti, hmotný svet a objasňujú si súvislosti a vzťahy medzi ľuďmi a vecami.

Činnosť krúžku je zameraná tak, aby výtvarná práca deti zaujala a aby v nich estetické vnímanie a tvorivá aktivita vytvárala pocity radosti a uspokojenia. Deti na výtvarnom krúžku v uvoľnenej a radostnej atmosfére nadobúdajú nové zručnosti, vyskúšajú si zaujímavé výtvarné techniky, rozvíjajú si fantáziu, estetické cítenie, kreativitu. Rozvíjanie elementárnych grafomotorických zručností pred vstupom do základnej školy uľahčujú začiatočné osvojovanie písma.

Obsahom krúžku:
 • výtvarné hry
 • kreslenie
 • maľovanie
 • modelovanie
 • plošné a priestorové vytváranie
 • koláž
 • zostrojovanie
 • práca s rôznym materiálom
Vyučovanie výtvarného krúžku prebieha vždy vo štvrtok v čase od 15:45 do 16:45 (60 minút) v rozsahu 15 vyučovacích hodín / polrok.
Tanečný krúžok - krúžky
Tanečný krúžok

Tanečný krúžok Slnečnica

Túžba po pohybe z pocitu vnútornej radosti a spontánnosti je najprirodzenejšou súčasťou detského života a privádza nás priamo k podstate poslania tanca vo výchove.

Úlohou Tanečnej krúžku je hravým spôsobom podchytiť detskú tanečnú prirodzenosť, fantáziu, hudobné cítenie, zmysel pre rytmus, spev, priestorovú orientáciu, pohybovú pamäť, formovať uvedomenie vlastného tela, jeho správne držanie, ale predovšetkým umožniť deťom zachovať radosť z pohybu.

Hodiny tanca sa delia na časti:
 • pohybová príprava je v základných polohách na mieste, na zemi i v stoji;
 • pohyb v priestore, kde patria rôzne druhy chôdze, behu, cvaly…;
 • pohybové hry so spevom obohacujú duševný svet detí, pomáhajú elementárnemu cíteniu hudby, rozširujú poznanie ľudových piesní…;
 • rytmické cvičenia sa precvičujú rytmami slov, riekankami, podupmi, potleskami, ktorými sa docieli základné pochopenie a cítenie rytmu.

Vytvorené choreografie (na klavírnu, ľudovú, populárnu alebo symfonickú hudbu) obohacujú deti o zážitok a prežívanie tanca.

Rozsah výučby:

Vyučovanie prebieha raz týždenne – pondelok (45 minút)

Trvanie krúžku:
 • 1 pol. (október až január) = 4 mes.
 • 2 pol. (február až jún)= 5 mes.

Výsledky svojej práce budú deti prezentovať v rámci besiedok, otvorených hodín alebo večierkov v materskej škole, ku ktorým sú prizvaní rodičia a ostatní rodinní príslušníci.

Pre lepšiu kontrolu kvality cvičenia detí, pre ich pohodlnejší pohyb je dôležité zabezpečiť deťom vhodný odev a obuv, aby sa cítili ako praví tanečníci. Odporúča sa tanečný dres alebo tepláky, tričko; cvičky (jarmilky), piškóty alebo hrubé ponožky.

Vaše deti budú pracovať pod odborným vedením tanečnej pedagogičky Mgr. art. Janky Masarykovej (rod. Mrázovej), ktorá vyštudovala odbory Pedagogika pre základné umelecké školy a Pedagogiku moderného tanca na Katedre tanečnej tvorby Vysokej školy múzických umení. Od roku 1999 sa venuje vyučovaniu tanca na Základnej umeleckej škole v Bratislave. Je spoluautorkou Metodickej príručky prípravného štúdia 1, ktorá je zameraná na vyučovanie detí predškolského veku.