// Removes parent element if child contains a class - tablepress bug fix

Občianske združenie

OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRI MŠ MEDZILABORECKÁ 4, 821 01 BRATISLAVA

 

IČO:
Číslo účtu:
Predseda OZ:
Podpredseda OZ:
Hospodár OZ:

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE FARBIČKY ČARBIČKY – HABURSKÁ 4, 821 01 BRATISLAVA

 

IČO:
Číslo účtu:
IBAN:
Predseda OZ:
Podpredseda OZ:
Hospodár OZ:

Na základe uznesenia ustanovujúcej schôdze OZ pri MŠ  Medzilaborecká 4 je na školský rok 2021/2022 ustanovený finančný príspevok do fondu rodičov vo výške 40€/dieťa/polrok (úhrada iba bezhotovostným bankovým prevodom najneskôr do 30.9.2015 a 01-03-2016)

Elokované triedy Haburská 4 OZ FARBIČKY – ČARBIČKY 85,- EUR ročný poplatok, rozdelený na 3 splátky /33,- euro, 33,- euro , 19,- euro/

Úhrada iba bezhotovostným bankovým prevodom  č.ú. 2070002921/3100 – september, január, máj

Do poznámky/správy pre prijímateľa nezabudnite uviesť: meno, priezvisko dieťaťa, triedu (príklad: Janka Nováková, 3. trieda)

 

Stanovy OZ MŠ Medzilaborecká, OZ  FARBIČKY ČARBIČKY  –  Haburská /elokované triedy