// Removes parent element if child contains a class - tablepress bug fix

Usporiadanie dňa

Harmonogram
ČasČinnosti
od 7:00Otvorenie MŠ
Hry a hrové činnosti podľa voľby detí – individuálne, skupinové, spoločné hry
Ranný kruh
Pohybové a relaxačné činnosti
8:30Osobná hygiena, desiata
9:30EDUKAČNÉ AKTIVITY – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, výtvarnej, hudobno-pohybovej, dramatickej, grafomotorickej oblasti
Pobyt vonku – vychádzka, hry v záhrade – pohybové, so spevom, s náčiním, na náradí, hry v piesku
11:30Osobná hygiena, príprava na odpočinok, odpočinok
14:00Pohybové a relaxačné cvičenia, osobná hygiena, olovrant
14:30Hry a hrové činnosti detí, krúžková činnosť
17:00Koniec prevádzky MŠ