// Removes parent element if child contains a class - tablepress bug fix

Oznam o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie 2023/2024

Zápis detí

Oznámenie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2023/2024

 

Riaditeľka Materskej školy, Medzilaborecká 4 v Bratislave informuje v zmysle ustanovenia § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že ž i a d o s t i  o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy od školského roka 2023/2024, sa budú prijímať:

od 2. mája (8.00h) do 5. mája 2023 (17.00h)

 
Žiadosť je dostupná aj na webovom sídle https://msmedzilaborecka.sk/tlaciva/.

Žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko dieťaťa (podľa rodného listu)
 • dátum a miesto narodenia dieťaťa
 • adresu trvalého pobytu dieťaťa
 • štátna príslušnosť a národnosť dieťaťa
 • meno a priezvisko obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa
 • adresa bydliska obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa
 • telefónne/mailové kontakty zákonných zástupcov dieťaťa
 • adresu na zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa

K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá v súlade s ustanovením § 5 ods. 14 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka v termíne do 30. júna 2023.

Podľa ustanovenia § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka prednostne prijíma deti:

 • ktoré dovŕšili 5 rokov veku (do 31. augusta 2023), a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
 • ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe:
  • písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
  • informovaného súhlasu zákonných zástupcov

Ostatné deti budú prijaté v závislosti od kapacity školy spravidla na základe nasledovných podmienok, prerokovaných v pedagogickej rade školy:

 • súrodenci detí, ktoré už navštevujú materskú školu a budú ju navštevovať aj v roku 2023/2024
 • deti, spôsobilé navštevovať materskú školu, spĺňajúce základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti vo veku od 3 rokov (do 31. 8. 2023)

Pri odovzdávaní žiadosti zákonný zástupca predkladá riaditeľke (zástupkyni riaditeľky) k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonných zástupcov za účelom overenia uvedených údajov.

V Bratislave dňa 28. marca 2023

Krempaská Miriam