// Removes parent element if child contains a class - tablepress bug fix

Oznam o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie 2022/2023

Zápis detí

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Medzilaborecká 4, 821 01Bratislava

 

Riaditeľka Materskej školy  Medzilaborecká 4, 821 01 Bratislava, informuje v zmysle § 59 ods. 3 NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 2 MŠ SR č. 306/2008 Z. z.  o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. rodičov a verejnosť, že žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy

k septembru 2022 sa budú prijímať v dňoch

od 2. mája 2022 – do 6.mája 2022

Spôsob podania:

 1. bez osobnej prítomnosti dieťaťa, len zákonný zástupca
 2. žiadosti o prijatie posielať prostredníctvom elektronickej prihlášky
 3. zákonní zástupcovia, ktorí nemajú internetové pripojenie:
 • kontaktovať materskú školu telefonicky a tá poskytne potrebné informácie
 • Tel. kontakt :0911 239 593 Krempaská Miriam / riaditeľka materskej školy
 • priniesť osobne žiadosť o prijatie / priniesť k nahliadnutiu Občiansky preukaz a rodný list dieťaťa/ v dňoch:  2.mája 2022 – 6. mája 2022 v čase od 8.00 -12.00 hod v MŠ Medzilaborecká 4, 821 01 Bratislava

Sprístupnenie aktívnej elektronickej prihlášky bude od 2. mája od 7:00 hod. do 6. mája 2022
na našej webovej stránke: www.msmedzilaborecka.sk

Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko a PSČ (podľa OP matky),rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť, meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky a otca, e-mail, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spravidla do 30.júna 2022.

 • podpisovanie žiadostí, overenie pravdivosti údajov, /prinesie ZZ pred nástupom do MŠ/, ak bude možné zrealizovať po vyzvaní ZZ do času vydania rozhodnutia 15.6.2022 s dôrazom na dodržiavanie hygienicko – pandemických opatrení (v upravenom priestore MŠ, dezinfekcia rúk, respirátor)
 • potvrdenie od pediatra prinesie zákonný zástupca na vyzvanie riaditeľky MŠ

Prijímanie detí do materskej školy:

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, predloží zákonný zástupca dodatočne, po prijatí dieťaťa do materskej školy.

Ak žiadate o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží dodatočne vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, (v prípade nepredloženia dokladu o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, bude Vaše dieťa prijaté len na adaptačný alebo diagnostický pobyt).

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. apríla 2022. Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove a webe materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla do 30. marca 2022. Podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní ich na viditeľnom mieste. O počte prijatých a neprijatých detí riaditeľka písomne informuje zriaďovateľa.

Podmienky prijatia detí do materskej školy:

Podľa § 59 ods.2  zákona  596 riaditeľka prednostne prijíma:

 • dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku  k 31.8.2022
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
 • dieťa, ktorému chodí do MŠ súrodenec

Ďalšie podmienky schválené pedagogickou radou:

V prípade, že počet žiadostí o prijatie do materskej školy bude vyšší ako umožňuje kapacita školy:

 • bude prijaté dieťa od 3 – 6 rokov veku od najstaršieho po naplnenie kapacity materskej školy
 • deti, ktoré spĺňajú základné hygienické požiadavky a samoobslužné činnosti

Link na prihlášku TU:

https://moja.skolanawebe.sk/skola/msfarbicka/prihlaska_zs